Visie

De Vereniging voor Funderend onderwijs in Schoolgemeenschappen heeft tot doel: Het ontwikkelen van funderend onderwijs, een ononderbroken leerweg voor kinderen van de voorschoolse periode tot en met de eerste fase van het Voortgezet Onderwijs en het bevorderen van de integrale invoering ervan. 

Voor funderend onderwijs gelden de volgende vier karakteristieken:

 • De brede ontwikkeling van kinderen is een van de belangrijkste kenmerken van funderend onderwijs.
 • De periode van de basisschool en de basisvorming is bedoeld om kinderen de gelegenheid te geven zich te oriënteren op hun kwaliteiten, interesses en mogelijke toekomstperspectieven.
 • Leren dient plaats te vinden in een voor kinderen en docenten rijke leeromgeving: uitdagend, oog voor mogelijkheden en competenties van leerlingen, veiligheid en sociale interactie.
 • De school voor funderend onderwijs heeft als taak kinderen in cognitief, sociaal en emotioneel opzicht toe te rusten voor verdere opleiding, scholing en een leven lang leren en voor adequaat functioneren in de samenleving.
De 9 kenmerken van funderend onderwijs:
 • Kind- en ontwikkelingsgericht
 • Brede vorming
 • De mogelijkheden van kinderen ontwikkelen, non-selectief
 • Doorgaande leerlijnen van de voorschoolse periode tot en met de basisvorming
 • Zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren
 • Kennis als gereedschap en instrument
 • Vaardigheden als basis van leren
 • Leren in samenhang: vakoverstijgend, theorie & praktijk geïntegreerd
 • De verschillen tussen leerlingen vormen een bron van leren